Incentive Scheme for Mae Fah Luang Chiang Rai and Hat Yai International Airport (Domestic to Domestic)

โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินภายในประเทศ
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี 2558 - 2560


ความเป็นมาของโครงการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยให้ชื่อว่า “โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี 2558 - 2560” (เรียกว่า “โครงการส่งเสริม”)

โครงการส่งเสริมนี้จะสนับสนุนสายการบินที่เปิดเส้นทางบินภายในประเทศเส้นทางใหม่ ที่เชื่อมต่อท่าอากาศยานอื่นๆ มายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำหรับเที่ยวบินแบบประจำ (Scheduled Flight) และเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่มีตารางการบินที่แน่นอน (Chartered Flight with confirmed schedule) ที่เข้าร่วมโครงการ (เรียกว่า “สายการบิน”) โดย ทอท.จะให้การสนับสนุนสายการบินผ่านการลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Fee) ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Fee) ค่าเช่าห้องเพื่อใช้เป็นสานักงาน เงินโบนัสเพื่อส่งเสริมการขาย และเงินสนับสนุนการทาการตลาดเส้นทางบินใหม่ ทั้งนี้ ทอท.จะทำการคืนส่วนลดค่าบริการต่างๆ เงินโบนัสเพื่อส่งเสริมการ และเงินสนับสนุนการทาการตลาดเส้นทางบินใหม่ตามโครงการส่งเสริมให้สายการบินหลังหมดช่วงการคานวณนั้นๆ แล้ว โดยจะแบ่งช่วงการคานวณเป็น 4 (สี่) ช่วงเวลา

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม