News and Activities

​News and Activities
 


 


 

News and Activities
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 63 / 2560
ทอท.ดำเนินกิจการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม
 

             นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า การให้สัมปทานกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการทำสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารของ ทอท.ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และหลักวิชาการ เช่น กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) ซึ่งการประเมินมูลค่าการลงทุนเป็นหน้าที่ของภาครัฐ โดย ทอท.ได้จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าการลงทุนทั้งสัญญาร้านค้าปลอดอากร และการประมูลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าทั้ง 2โครงการมีมูลค่าการลงทุนไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งการประเมินมูลค่าการลงทุนได้อิงราคาก่อสร้างของกิจการในลักษณะเดียวกัน และเมื่อภาครัฐประเมินราคาตามมาตรฐาน ที่ยอมรับได้ดังกล่าวแล้ว ผู้ลงทุนจะพิจารณาลงทุนจริงเป็นเท่าใดในขอบเขตงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ลงทุน ที่จะเห็นเหมาะสมกับสภาพกิจการของตนต่อไป ทั้งนี้ หากมีการขยายพื้นที่การประกอบการหรือมีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน ทอท.จะคำนวณเม็ดเงินลงทุนส่วนเพิ่มตามสัดส่วนพื้นที่หรือระยะเวลาสัญญาเดิมกับขอบเขตพื้นที่ หรือระยะเวลาส่วนที่ขยายเพิ่มขึ้นยังคงไม่เกินวงเงินตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ และ ทอท.ได้คิดค่าตอบแทน ตามสัดส่วนของพื้นที่หรือระยะเวลาที่ขยายนั้นเพิ่มเติมด้วย
            สำหรับการเปิดให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรในสนามบิน (Pick up Counter) ณ ท่าอากาศยาน ของ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.ในขณะนั้นได้จัดให้มีการเปิดประมูล “พื้นที่เชิงพาณิชย์” ทุกประเภทตามขอบเขตสัญญา และได้เน้นว่าต้องตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งทางผู้ชนะประมูลได้เสนอข้อมูลประกอบสัญญารวม Pick Up Counter ไว้ด้วยเป็น “เงื่อนไขประกอบสัญญา” ดังนั้น ทอท.จึงต้องให้สิทธิผู้ชนะการประมูลเพียงรายเดียวตามข้อตกลงสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบสัญญา  ทอท.ก็จะเป็นเจ้าของตามเดิม แล้วจึงเปิดประมูลใหม่เป็นระยะๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท.มีการเปลี่ยนรูปแบบประมูล ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) เมื่อปี 2558 โดยแยกพื้นที่ Pick up Counter ออกจากพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน และได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลจะต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถใช้ Pick up Counter ได้ด้วยหรือเรียกตามสากลว่า  CommonUse  ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2563 หลังจากนั้น ทอท.จะเปิดให้มีการประมูล Pick up Counter โดยดำเนินการคล้ายกับที่ ทภก. แต่จะมีการพิจารณาว่าควรจะดำเนินการในรูปแบบ Common Use หรืออาจให้มี Pick up Counter ของทุกบริษัทซึ่งจะมีการพิจารณารูปแบบดังกล่าวในระยะต่อไป
            ในด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และ ทสภ.นั้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบในมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ทดม. และ ทสภ.มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือกับทุกหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและที่ปฏิบัติงานใน ทดม.และ ทสภ.ได้แก่ ผู้ประกอบการสายการบิน ผู้เช่าทุกรายผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น การขยายระยะเวลาและการปรับลดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมในการ ขึ้น - ลงของอากาศยาน (Landing Fee) และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (Parking Fee) การปรับลดค่าเช่าพื้นที่และค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอาคาร การปรับลดค่าตอบแทน และการขยายอายุสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้  การดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการ ทอท.ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นฟูและเติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
              สำหรับประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อพิมพ์ต่างๆ ว่าจะมีการยื่นฟ้องคณะกรรมการ ทอท. และ ผู้บริหาร ทอท. ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหลายคำฟ้องในการทำสัญญาเอื้อประโยชน์กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนมากและได้มีการยื่นฟ้องไปแล้วหนึ่งคดีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยศาลได้นัดฟังคำสั่งว่ารับพิจารณาคดีและไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นั้น ทอท.ขอชี้แจงว่า ทอท.ยินดีที่จะไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้ศาลทราบ หากจะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากตลอดระยะเวลาการบริหารสัญญาที่ผ่านมา คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร มิได้มีการกระทำการใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใด ในทางกลับกัน ได้มีการบริหารสัญญาด้วยความรอบคอบระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และผู้ถือหุ้นตลอดมา ดังจะเห็นได้จากการที่ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจในลำดับต้นๆ ที่สามารถทำกำไรนำส่งให้กับรัฐในอัตราที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งมีการนำเงินรายได้มาพัฒนาท่าอากาศยานในหลายๆ ด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

 ----------------------------------------------------
 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร  0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th


 

 
"การบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชั่น"
 
ทอท.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ทอท.ได้จัดการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดย นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ควานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ทอท.1 โดยมี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานเพื่อขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและผู้แทนส่วนงาน ทอท.เข้ารับฟังการบรรยายฯ
 
 
 


News and Activities
 
ทอท.จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเป็นสุข สนุกกับงาน" โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิรเมธี)
 
ทอท.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงจัดให้มีการบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเป็นสุข สนุกกับงาน" โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 เงา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกร่วมฟังการบรรยายฯ เพื่อได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อันจะนำมาสู่ฉันทามติร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์กร
 
 
จิตเป็นสุขสนุกกับงาน1
จิตเป็นสุขสนุกกับงาน2

 News and Activities
 
           ทอท. ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และพนักงาน ทอท.ที่ส่วนกลางจาก สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับทราบผลตอบรับการใช้งานคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และนโยบายธรรมาภิบาลที่ ทอท. ประกาศใช้แล้ว อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สำหรับ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ทอท. พ.ศ. 2554 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จึงต้องทำความเข้าใจกับ พนักงาน ทอท. ให้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
           ผลของการสัมมนาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ ทอท. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนให้ทราบถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.
 

ภาพการจัดงาน ณ ท่าอากาศยาน
 
       เชียงใหม่           หาดใหญ่           ภูเก็ต           แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 News and Activities
 
ทอท.จัดบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ทอท. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำองค์กร ไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเชิญ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ทอท. และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เมื่อวันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

 

VDO 1
VDO 2
VDO 3
VDO 4
           ทอท. ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และพนักงาน ทอท.ที่ส่วนกลางจาก สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับทราบผลตอบรับการใช้งานคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และนโยบายธรรมาภิบาลที่ ทอท. ประกาศใช้แล้ว อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สำหรับ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ทอท. พ.ศ. 2554 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จึงต้องทำความเข้าใจกับ พนักงาน ทอท. ให้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
           ผลของการสัมมนาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ ทอท. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนให้ทราบถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.


News and Activities
 
ทอท.จัดบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ทอท. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำองค์กร ไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเชิญ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ทอท. และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เมื่อวันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

 

VDO 1
VDO 2
VDO 3
VDO 4
           ทอท. ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และพนักงาน ทอท.ที่ส่วนกลางจาก สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับทราบผลตอบรับการใช้งานคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และนโยบายธรรมาภิบาลที่ ทอท. ประกาศใช้แล้ว อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สำหรับ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ทอท. พ.ศ. 2554 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จึงต้องทำความเข้าใจกับ พนักงาน ทอท. ให้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
           ผลของการสัมมนาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ ทอท. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนให้ทราบถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.