หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 ICAO http://www.icao.int/Pages/default.aspx 
 IATA  http://www.iata.org/Pages/default.aspx 
 ACI  http://www.aci.aero/ 
 MOT  http://www.mot.go.th/intro.html 
 CAAT https://www.aviation.go.th/en/index.php 
 AEROTHAI https://www.aerothai.co.th/ 
 ATTA  http://www.atta.or.th 
 TAT http://www.tourismthailand.org/ 
 Department Of Tourism http://www.tourism.go.th/home