> บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมใหม่สำหรับท่าอากาศยานดอนเมือง โดยให้ชื่อว่า \"โครงการส่งเสริมผู้โดยสารการบินและสายการบินสำหรับท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2555 - 2558” (เรียกว่า \"โครงการส่งเสริม”) โคร">

โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี 2557 – 2562

 

 

โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ปี 2557 – 2562 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)ได้จัดทําโครงการส่งเสริมใหม่สําหรับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยให้ชื่อว่า“โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ปี 2557 –2562” (เรียกวา ่ “โครงการส่งเสริม”) โครงการส่งเสริมนี้จะสนับสนุนสายการบินสําหรับ
   - เที่ยวบินแบบประจําระหว่างประเทศ(International Scheduled Flight) และเที่ยวบินเช่าเหมาลําระหว่างประเทศที่มี ตารางการบินที่แน่นอน (International chartered flight with confirmed schedule) (รวมเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight)) (เรียกวา ่ “เที่ยวบินประจํา”)และ
       - เที่ยวบินเช่าเหมาลําระหว่างประเทศ (International Chartered Flight) เพื่อการขนส่งผู้โดยสารเฉพาะเที่ยวบินที่มี จํานวนผู้โดยสารขาออกจํานวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปเท่านั้น โดยไม่นับรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) (เรียกว่า “เที่ยวบินเช่าเหมาลํา”)

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

  Application Form สำหรับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

  Application Form สำหรับท่าอากาศยานหาดใหญ่