โครงการส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเวลาไม่คับคั่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2559 – 2561

โครงการส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเวลาไม่คับคั่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2559 - 2561


ความเป็นมาของโครงการ
          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ได้จัดทา “โครงการส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเวลา ไม่คับคั่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2559 - 2561” (โครงการ) เพื่อสนับสนุนสายการบินสาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนในรูปแบบของส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานแก่เที่ยวบินตามที่ระบุไว้ ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการสนับสนุนตามโครงการ

ระยะเวลาโครงการ
          มีระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้นโครงการวันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2561

คำนิยาม
          - “เที่ยวบินประจำ” หมายถึง เที่ยวบินแบบประจำระหว่างประเทศ (International Scheduled Flight) และเที่ยวบินเช่าเหมาลาระหว่างประเทศที่มีตารางการบินที่แน่นอน (International chartered flight with confirmed schedule) (รวมเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight)) (ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ทำการบินแบบ INT REGULAR FLT (PASSENGER & CGO SCHEDULE FLT หรือ INT EXTRA FLT เท่านั้น)
          - “เที่ยวบินเช่าเหมาลำ” หมายถึง เที่ยวบินเช่าเหมาลาระหว่างประเทศ (International Chartered Flight) เพื่อ การขนส่งผู้โดยสารเฉพาะเที่ยวบินที่มีจำนวนผู้โดยสารขาออกจานวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปเท่านั้น โดยไม่นับรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) (ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ทำการบินแบบ INT CHARTER FLT (CHTR FLT), INCLUSIVE TOUR CHARTER FLT หรือ PAX CHARTER FLT เท่านั้น)
          - “เส้นทางบินใหม่” หมายถึง เส้นทางบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานต่างประเทศที่ยังไม่มีเที่ยวบินประจำทำการบินอยู่ในช่วงเวลา 02.00 น. ถึง 06.59 น. ก่อนวันเริ่มต้นโครงการหรือเคยมีแต่ได้หยุดทำการบิน ในเส้นทางนั้นไปแล้วอย่างน้อย 1 ปีนับถึงวันเริ่มต้นโครงการ (รายชื่อท่าอากาศยานต่างประเทศที่มีเที่ยวบินประจำ ทำการบินอยู่แล้วในช่วงเวลา 02.00 น. ถึง 06.59 น. ก่อนวันเริ่มต้นโครงการหรือเคยมีแต่ได้หยุดทาการบินในเส้นทางนั้นไปแล้วอย่างน้อย 1 ปีนับถึงวันเริ่มต้นโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการสนับสนุนตามโครงการ
          - เที่ยวบินประจำ ทอท.จะให้ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 95 ของอัตราปกติแก่เที่ยวบินประจำเส้นทางบินใหม่ที่มีตารางการบินในช่วงเวลา 02.00 น. ถึง 06.59 น. และต้องเป็นเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเวลา 02.00 น. ถึง 06.59 น. ด้วย
          - เที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทอท.จะให้ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติแก่เที่ยวบินเช่าเหมาลาที่ทำการบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเวลา 02.00 น. ถึง 06.59 น.
          - สายการบินที่จะได้รับการสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมนี้ต้องไม่มีหนี้สินค้างชาระทุกประเภทกับ ทอท. ตามเงื่อนไขดังนี้
                    o หากสายการบินไม่มีหนี้สินค้างชำระหรือมีหนี้สินค้างชำระแต่ได้ชำระหนี้ให้ครบถ้วนแล้วภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 จะได้รับการสนับสนุนตามโครงการนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 หรือ
                    o หากมีหนี้สินค้างชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2559 สายการบินต้องชำระหนี้ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะได้รับการสนับสนุนตามโครงการนับตั้งแต่วันที่ชำระหนี้ได้ครบถ้วนนั้น
                    o หากสายการบินมีหนี้สินค้างชำระระหว่างร่วมโครงการต้องชำระหนี้สินให้ทันภายในวันครบกาหนดชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบเตือนหนี้ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ หากสายการบินไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันกาหนดเวลาดังกล่าว ทอท.จะยกเลิกสิทธิ์ตามโครงการของสายการบินจนสิ้นสุดโครงการ โดยที่สายการบินจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ใหม่แม้ว่าจะได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้วก็ตาม
          - ทอท.ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้การสนับสนุนตามโครงการแก่สายการบิน หากปรากฏว่าสายการบินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมได้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
          - หากมีประเด็นปัญหาใดๆ การวินิจฉัยของ ทอท.ถือเป็นที่สิ้นสุด

****************************

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม