ปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 27 มกราคม 2560

 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ฉบับที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

(เอกสารประกอบวาระที่ 1)

 รายงานประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

 ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายประสงค์ พูนธเนศ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายมานิต นิธิประทีป) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายสราวุธ เบญจกุล)

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายมนัส แจ่มเวหา)

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก)

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.

 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

 แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2559 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 ในแบบรูปเล่ม

 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

 เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น