นโยบายธรรมาภิบาล

นโยบายธรรมาภิบาลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) 

  
คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เห็นชอบให้ ทอท. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ ทอท. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและ บริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

คณะกรรมการ ทอท. มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ ทอท. ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งาน มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดและดำเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้ดังนี้  

 

AOT's Code of Conduct

ด้วยกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จะนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร รวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของผลเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

กิจการที่สำคัญประการหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือการกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ กรรมการผู้บริหาร  และพนักงาน มีข้อตกลงร่วมกันในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามให้เกิดขึ้นในองค์กร
 

  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท. พ.ศ.2559

  แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  

  นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

  การต่อต้านการทุจริต

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทอท