คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ

คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ตามข้อบังคับบริษัทและเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

       กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
    
  กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ทอท.

 
 

   
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
   
ประวัติการทำงาน
 

   
  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายมานิต  นิธิประทีป
   
ประวัติการทำงาน
 
 

   
  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายวราห์  ทองประสินธุ์
   
ประวัติการทำงาน

 

 

 

   
   
   
   
   

 

คณะกรรมการสรรหา

      กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

 
 

   
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายมานิต  นิธิประทีป
   
ประวัติการทำงาน

 

 

   
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ
   
ระวัติการทำงาน

 

 

   
  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
   
ประวัติการทำงาน

 

 

 

   
   
   
   
   
           
 
 

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

      กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 
 

   
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายวราห์  ทองประสินธุ์
   
ประวัติการทำงาน

 

 

   
  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายธวัชชัย อรัญญิก
   
ประวัติการทำงาน
 
 

   
  กรรมการ
  นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ
   
ประวัติการทำงาน
 

 

 
  คณะกรรมการธรรมาภิบาล

    
กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

 
 
 

   
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
   
ประวัติการทำงาน
 

   
  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
   
ระวัติการทำงาน
           
 
   
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ
   
ระวัติการทำงาน
 

   
  กรรมการและเลขานุการ
  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
   
ประวัติการทำงาน
           
           
 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

       
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
      นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 

 

   
  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ
  ระวัติการทำงาน
   
 

 

   
  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายวราห์  ทองประสินธุ์
ประวัติการทำงาน
   
 

 

   

 

 
 
   
  กรรมการ
  นายมนัส แจ่มเวหา
ประวัติการทำงาน
   
 
   
  กรรมการและเลขานุการ
  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
ประวัติการทำงาน
   
           
     

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           

 

 

list update 01-04-59