วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2560

 

 

 

 

ปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2558

 

 

 

 

 

ปี 2557

 

 
 

 

ปี 2557 (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557)
 


 

ปี 2556