ปี 2555

วันที่ 24 ธ.ค. 2555
 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ 25 มกราคม 2555
  หนังสือขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ฉบับที่ได้ผ่านรายงานการรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
  รายงานประจำปี 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
  ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)
  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลตำรวจตรี มณเฑียร ประทีปะวณิช)
  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์)
  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธานินทร์ อังสุวรังษี)
  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายวิศณุ ทรัพย์สมพล)
  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.
  ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
      ในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม
  เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานดอนเมือง
  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น