รางวัลและผลงานประจำปี 2556

 

2.1 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประกาศให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ด้วยคะแนน 98 คะแนน หรืออยู่ในเกณฑ์ เยี่ยม ซึ่งสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้รับการสำรวจในปี 2556 ดังนี้

 

ปี คะแนนเต็ม คะแนนที่ ทอท. ได้รับ เกณฑ์
2556 100 98 เยี่ยม
2555 100 98 เยี่ยม
2554 100 100 เยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง
2553 100 98 เยี่ยม
2552 100 76.90 ดี
2551 110 104 เยี่ยม

 

รางวัล SET Awards 2013

 

 

ทอท. ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้รับรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลเยี่ยม หรือ Top Corporate Governance Report Awards 2013 ในการนี้ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้รับเชิญเป็นเกียรติในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

SET Awards 2013 จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์