ปี 2557

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
 

*    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 23 มกราคม 2558

*    หนังสือขอนำส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

*    รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ฉบับที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว     
        (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

*    รายงานประจำปี 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

*    ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)

*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ)
        (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์)
        (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธวัชชัย  อรัญญิก)
        (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ)                  
        (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธานินทร์  ผะเอม)
        (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

*    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

*    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

*    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

*    นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.

*    ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

*    เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
        การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

*    ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

*    ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

*    แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม

*    แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

*    เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานภูเก็ต

*    รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 

 


 

 

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 30 เมษายน 2557
 

*  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557

*  หนังสือขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

*  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ฉบับที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลตำรวจเอก กฤษณะ  ผลอนันต์)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลตำรวจโท ภาณุ  เกิดลาภผล)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธงทอง  จันทรางศุ)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายนันทศักดิ์  พูลสุข)

*  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

*  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

*  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

*  นิยามกรรมการอิสระของ ทอท. และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

*  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลง
      คะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

*  ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

*  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

*  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

*  รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น