ประกาศการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ทชม.‏

 

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 

------------------------------------

 

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  “ทอท.” มีความประสงค์  จะให้สิทธิในการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา  หรือวันที่เริ่มประกอบกิจการแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ด้วยวิธีการประมูลเสนอค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1.  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมยื่นข้อเสนอการดำเนินงานจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และไม่มีลักษณะเป็น “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท. บอกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระ หรือไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้และยังคงค้างชำระหนี้ดังกล่าวอยู่ในวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท.ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะที่ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน

            2.  ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือห้ามติดต่อ หรือเข้าประกวดราคากับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ทอท. หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานรายอื่น ณ วันที่ประกาศนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานครั้งนี้

            3.  ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย หากเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องมีหนังสือแสดง การสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทให้ใช้สิทธิทางศาลใต้กฎหมายไทย

           4.  ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน เลขที่ 3/2558 การให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

           5.  กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ และกำหนดดูสถานที่ประกอบกิจการในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

           6.  กำหนดยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอค่าตอบแทนในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

           7.  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558   เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารธุรกิจ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.   เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 0 2535 5855 และ  0 2535 2026 และที่ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ 60 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200  โทรศัพท์หมายเลข 0 5379 8054

           ทั้งนี้ ผู้สนใจซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ในวันและเวลาทำการของ ทอท. หรือดูข้อมูลใน www.airportthai.co.th

              ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558

                  

                                                         (นายนิรันดร์  ธีรนาทสิน)
                                กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รักษาการ
                                                             ผู้อำนวยการใหญ่