ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นี้ ผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง
กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 กด 3
หรือที่ www.gprocurement.go.th