ทอท.ได้รับการประเมิน “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 117 / 2560 
ทอท.ได้รับการประเมิน “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 และเป็น 1 ใน 40 บริษัทที่ได้รับการประเมินผลที่ดีที่สุดในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท 
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสำรวจและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งนำผลการศึกษา 
ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เกิดผลการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป 
ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2549 ปี 2553 – 2556 ทอท.ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ปี 2557 – 2558 ทอท.ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และปี 2559 ทอท.ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 620 บริษัท และ ทอท.ได้รับการประเมินให้เป็น 1 ใน 110 บริษัท ที่ได้รับผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในช่วง 90 – 100 คะแนน หรืออยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 40 บริษัท ที่ได้รับการประเมินผลที่ดีที่สุดในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท (Top Quartile) 
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทยมีบทบาทเป็นรัฐพาณิชย์ ที่ต้องให้ความสมดุลระหว่างบริบทเชิงรัฐ ที่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนบริบทเชิงพาณิชย์ที่จะต้องสร้างรายได้เพื่อนำไปพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเสริมศักยภาพของประเทศควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักธรรมภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
-------------------------------------------- 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 
โทรสาร 0 2535 4099 
อีเมล aot_media@airportthai.co.th