ประกาศผลการจับรายชื่อผู้ถือหุ้น ทอท. เข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม ทดม. วันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกาศผลการจับรายชื่อ

ผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชมท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 16 มีนาคม 2561

 

           ทอท. ได้จับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชมท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว โดย ทอท. จะส่ง SMS แจ้งผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทางมือถือ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ติอต่อกลับ ทอท. เพื่อยืนยันการรับสิทธิภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. เบอร์โทร. 02-535-5138, 02-535-5886, 02-535-5900 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น.  และ 13.00 น. - 16.30 น.

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 คุณ กฤติธัช ยศไพบูลย์
2 คุณ ก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย
3 คุณ เกียรติสุดา สุริยยศ
4 คุณ คฑาวุฒิ เรียนรอบกิจ
5 คุณ คมกริช สุรินทร์ศรีรัตน์
6 คุณ เครือพันธ์ ศรีสุพรรณ
7 คุณ งามตา ธารีบูรณ์ชัย
8 คุณ งามทิวา ตันไสว
9 คุณ จงกิจ งามเลิศชัย
10 คุณ จักร์ชัย นุชประยูร
11 คุณ จันทร์เพ็ญ พรมท้าว
12 คุณ จินดานุช อุดมโชติพฤทธิ์
13 คุณ จิรายุ คุ้มปีติ
14 คุณ จุรีรัตน์ แซ่ลิ้ม
15 คุณ ฉวีวรรณ เต็มพาณิชย์
16 คุณ ชลหทัย วงศ์สนันท์
17 คุณ ชวลิต ธนาพันธรัตน์
18 คุณ ชัชวัฎ พิพัฒนาบูรณ์
19 คุณ ชัญญา ปภาวรรธน์
20 คุณ ชูเกียรติ หาญประมุขกุล
21 คุณ ชูพงศ์ ธรรมชัยกุล
22 คุณ ฐานียะ เตชะวิภู
23 คุณ ฐิติพร แรงผลสัมฤทธิ์
24 คุณ ฐิระวรรณ วงศ์กิตติขจร
25 คุณ ดนุพล จันทัน
26 คุณ ดรุณี สิงคิรัตน์
27 คุณ ทัศนีย์ ณรงคะชวนะ
28 คุณ เทียนชัย มาพิบูลธัญชาติ
29 คุณ ธนกร แสงศิวะฤทธิ์
30 คุณ ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์
31 คุณ ธาวิณี ศิริบรรลือชัย
32 คุณ นันทพล พฤฒิเมธากุล
33 คุณ นันทา วงศ์เจริญ
34 คุณ นิภา นภาวรรณรัช
35 คุณ นิศากานต์ เพียรวิจารณ์พงศ์
36 คุณ บุญศรี ฤทธิ์ฤดีกุล
37 คุณ ประชา วุฒิวัฒนานุกูล
38 คุณ ประเสริฐ ชาญวิทยากุล
39 คุณ ปวริศา ตั้งจิตเพียรผล
40 คุณ ปุณณ ว่องวิทย์ศิริพร
41 คุณ พจนี จันทร์สุภา
42 คุณ พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล
43 คุณ พรลดา เชิดชูศักดิ์สกุล
44 คุณ พรศรี ตระการกุลพันธ์
45 คุณ พิธฐินรร วุฒิไกรวณิชย์
46 คุณ พิภพ กัลชาญกิจ
47 คุณ ภัทรวรรณ มาลัยศรี
48 คุณ มานะ พิชญ์พัฒนะ
49 คุณ มาลี ชะนะปาโมกโข
50 คุณ มาลีวรรณ เบิกฟ้า
51 คุณ มินธานนท์ ชัยรัตน์
52 คุณ มุกธิดา อยู่เย็น
53 คุณ ยุพิน เกียรติสุวิมล
54 คุณ รังสรรค์ เพียรทำ
55 คุณ ราตรีพร ลิ้มมงคล
56 คุณ ลาวัณย์ วงศ์สนันท์
57 คุณ วรพีพัทธ์ พิรัญเจริญ
58 คุณ วรยุธ พัฒนวศิน
59 คุณ วรรณา แย้มเยื้อน
60 คุณ วัชร์แสง เหล่าหงษ์เงิน
61 คุณ วาทิน ชุติปาโร
62 คุณ วิจิตร จูงพิริยะพงษ์
63 คุณ วิชัย เอี่ยมสุนทรวิทย์
64 คุณ วิวัฒน์ ภัทรวรางกูร
65 คุณ วิสูตร สุนทรศิริบุญญา
66 คุณ ศศิวิมล เหลืองสันติมิตร
67 คุณ ศิริชัย รุ่งเรืองเสถียร
68 คุณ ศิริพร วชิรพรพงศา
69 คุณ ศิริพร ฉายะบรรจงเลิศ
70 คุณ ศิริเพ็ญ นานานุกูล
71 คุณ ศิวพร จงพิพัฒนากูล
72 คุณ ศุภฤกษ์ บุญสมภาร
73 คุณ สมบูรณ์ ไพหารวิจิตรนุช
74 คุณ สมพร แสงสุวรรณ
75 คุณ สมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา
76 คุณ สาโรจน์ จิตติบพิตร
77 คุณ สิรินทร์กร บวบทอง
78 คุณ สุจินดา อัศววรฤทธิ์
79 คุณ สุชาญ เหล่าวีรวัฒน์
80 คุณ สุชาติ ตรีสัตยพันธ์
81 คุณ สุดใจ เลิศเสาวณิต
82 คุณ สุดารัตน์ โรมเริงฤมธิ์
83 คุณ สุนาทร คานิยอว์
84 คุณ สุนีย์ พรฤกษ์งาม
85 คุณ สุรเดช กู้กุลประสงค์
86 คุณ สุรพล เกียรติพันธุ์
87 คุณ สุรางค์ กูลโฆษะ
88 คุณ สุรีย์ พัฒนะพันเลิศ
89 คุณ สุรีย์พร โรมเริงฤทธิ์
90 คุณ สุวรรณี สุนทรพาณิชย์
91 คุณ อชิระ ศิริอุดมรัตน์
92 คุณ อดิศักดิ์ พิริยากรกุล
93 คุณ อนันต์ พันธุ์ปรีชากิจ
94 คุณ อนุวัฒน์ พลอยกระโทก
95 คุณ อมรรัตน์ ฉัตรชัยดำรง
96 คุณ อรพิมุกต์ ดิศนัดดา
97 คุณ อรวรรณ ฟังปรัชญากุล
98 คุณ อรุณชัย กนกวัฒนกุล
99 คุณ อัครวัฒน์ อัครวัฒน์
100 คุณ อัญชลี พินิจลาภประเสริฐ

 

รายชื่อสำรอง

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
สำรอง 1 คุณ มยุรา เย็นชมชื่น
สำรอง 2 คุณ เอนก เหมือนสมหวัง
สำรอง 3 คุณ พัชรี มหาไตรภพ
สำรอง 4 คุณ กรรณทิมา จารุอำพรพรรณ
สำรอง 5 คุณ พะงา อัทธายุวัฒน์
สำรอง 6 คุณ เกรียงศักดิ์ จันทร์วรชัยกุล
สำรอง 7 คุณ ชาญชัย กลิ่นพานิช
สำรอง 8 คุณ นวลจันทร์ เตียวกุล
สำรอง 9 คุณ สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
สำรอง 10 คุณ อาภา ปฐมพัฒน
สำรอง 11 คุณ ยุวพร วิภาวีกุล
สำรอง 12 คุณ กาญชดา อภิวัฒนศร
สำรอง 13 คุณ ณัฐวุฒิ ศราภัยวานิช
สำรอง 14 คุณ นงนุช จงพิพัฒนากูล
สำรอง 15 คุณ วันเพ็ญ ศรีสุภาพ
สำรอง 16 คุณ สุกัญญา สรรพอาษา
สำรอง 17 คุณ อมรรัตน์ คงสิทธิ์ธนกร
สำรอง 18 คุณ กษิดิศ ธนาพันธรักษ์
สำรอง 19 คุณ สุนันทา เติมตฤษณา
สำรอง 20 คุณ ภัทร อาชวพงศ์พาณิชย์
สำรอง 21 คุณ ไพรัตน์ จงสุขศิริ
สำรอง 22 คุณ ศศิธร เจริญสิทธิ์
สำรอง 23 คุณ ลักขณา นีรมิตร
สำรอง 24 คุณ นารี แซ่ลี้
สำรอง 25 คุณ สาธิต ยศไพบูลย์
สำรอง 26 คุณ ธารา ชลปราณี
สำรอง 27 คุณ ประณีต แสงอรุณ
สำรอง 28 คุณ เพ็ญทรัพย์ สตางค์มงคล
สำรอง 29 คุณ บงกชนาถ คำวลีพรสกุล
สำรอง 30 คุณ มะลิ ทิมจรัส
สำรอง 31 คุณ พิชัย สุวพันธุ์วัฒนา
สำรอง 32 คุณ พนัชกร พัฒนวศิน
สำรอง 33 คุณ พงศ์ขวัญ เนตรพุกกณะ
สำรอง 34 คุณ สมชาย เจนสถิรพันธุ์
สำรอง 35 คุณ อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์
สำรอง 36 คุณ สุพันธ์ ลีรคมสัน
สำรอง 37 คุณ อธิติยา วรุตบางกูร
สำรอง 38 คุณ สมบัติ กิจกนกศร
สำรอง 39 คุณ นพเก้า เดชอุดม
สำรอง 40 คุณ ดาราวรรณ พัฒนสุข

 

กำหนดการเยี่ยมชมท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 16 มีนาคม 2561

 

08.30 น. – 09.00 น.   ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 

09.00 น. – 11.00 น.   บรรยายสรุปการดำเนินงานท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมตอบข้อซักถาม

11.00 น. – 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. – 14.00 น.   เดินทางไปเยี่ยมชมท่าอากาศยานดอนเมือง

14.00 น. – 17.30 น.   นมัสการวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

18.30 น.                    เดินทางถึง โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยสวัสดิภาพ  

 

หมายเหตุ :    1. กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทาง

                              2. กรุณาแต่งกายสุภาพ

 

แผนที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์