แบบฟอร์มร้องเรียนการคุ้มครองสิทธิผู้เดินทางทางอากาศภายในประเทศ

แบบฟอร์มร้องเรียนการคุ้มครองสิทธิผู้เดินทางทางอากาศภายในประเทศ (กรณี การยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า และการปฏิเสธการขนส่ง)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนการคุ้มครองสิทธิผู้เดินทางทางอากาศภายในประเทศได้ ที่นี่