คณะกรรมการบริษัท

นายประสงค์  พูนธเนศ นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
ประธานกรรมการ
  ประวัติ
   
   
   
   
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
  กรรมการธรรมาภิบาล 
  ประวัติ
   
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
ประวัติ
   
   
นายธวัชชัย  อรัญญิก นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ นายมานิต  นิธิประทีป
  กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติ
   
   
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติ
   
   
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
ประวัติ
   
นายธานินทร์  ผะเอม นายวราห์  ทองประสินธุ์ นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
กรรมการอิสระ
ประวัติ
   
   
   
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา
ประวัติ
   
นายสราวุธ เบญจกุล นายมนัส แจ่มเวหา พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก
กรรมการอิสระ
ประวัติ
   
   
   
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติ
   
   
กรรมการอิสระ
ประวัติ
   
   
   
 
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ  
กรรมการอิสระ
ประวัติ
   
   
   
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรม
การธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรม
การบริหารความเสี่ยง
ประวัติ

   

   
   
   


last Updated 23-12-59