ขั้นตอนปฎิบัติสำหรับคู่สัญญา

 
หมวดที่ 2 ขั้นตอนวิธีปฏิบัติสำหรับคู่สัญญาที่เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือดำเนินกิจการอื่นๆ ที่มิใช่ 
เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์
 
ส่วนที่ 1   การขอหนังสือรับรองให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า 
    วิธีการแจ้งความประสงค์
   รายละเอียดเพิ่มเติม 
   
ส่วนที่ 2   การขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญา กรณีเปลี่ยนหลักประกันสัญญา จากหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารหนึ่งเป็นหนังสือ
    สัญญาค้ำประกันของธนาคารอีกแห่งหนึ่ง
    ขั้นตอนการปฏิบัติ
   รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ส่วนที่ 3
  การขอรับคืนหลักประกันสัญญา 
  กรณีต่อสัญญาฉบับใหม่ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  กรณียกเลิกสัญญา ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  กรณีสัญญาสิ้นสุดลง และไม่ประสงค์ขอต่อสัญญา 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ
   
ส่วนที่ 4   การทำประกันภัย 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ส่วนที่ 5   สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภค 
  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  ท่าอากาศยานหาดใหญ 
  ท่าอากาศยานภูเก็ต 
  ท่าอากาศยานเชียงราย 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ส่วนที่ 6   การทำบัตรรักษาความปลอดภัย 
  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  ท่าอากาศยานหาดใหญ 
  ท่าอากาศยานภูเก็ต 
  ท่าอากาศยานเชียงราย 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ส่วนที่ 7   การขอบอกเลิกสัญญาเช่า 
  กรณีขอบอกเลิกสัญญาเช่า ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา 
  วิธีการแจ้งความประสงค์ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ส่วนที่ 8   การขอต่ออายุสัญญาเช่า 
  วิธีการแจ้งความประสงค์ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ส่วนที่ 9
  การเปลี่ยนชื่อของผู้เช่า 
  กรณีผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา 
  กรณีผู้เช่าเป็นนิติบุคคล
   
ส่วนที่ 10   การปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุด 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
ส่วนที่ 11  
  การปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุด
   
ส่วนที่ 12   กรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา