กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ทอท.
 
  พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิประโยชน์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2545
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบิน
 
  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
 
  ที่มาของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพทย์