ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม “Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP):Air Transport System (ATS) Gateway Course, AOT Hosting in 2013”

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม "Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP):Air Transport System (ATS) Gateway Course, AOT Hosting in 2013” ระหว่างวันที่    9-14 กันยายน 2556 ณ โรงแรม เลอ เมอรีเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานจากนานาประเทศ รวมทั้ง      ผู้บริหารของ ทอท. และผู้บริหารกรมการบินพลเรือน (บพ.)
          โครงการฝึกอบรม "Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP):Air Transport System (ATS) Gateway Course, AOT Hosting in 2013” เป็นโครงการฝึกอบรมด้านระบบการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International : ACI) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยมีผู้บริหาร ทอท. ผู้บริหาร บพ. และผู้บริหารท่าอากาศยานจากทั่วภูมิภาคเข้ารับการอบรม ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐเบนิน ประเทศบูร์กินาฟาโซ ราชอาณาจักรกัมพูชา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ (1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมืออาชีพและเพิ่มผลิตผลของท่าอากาศยานในหน้าที่หลัก เช่น ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงมาตรฐานการบริหารท่าอากาศยาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของชุมชนท่าอากาศยานทั่วโลก (3) เพื่อส่งเสริมถึง แนวทางการยอมรับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน และ (4) เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารท่าอากาศยานจากนานาประเทศ   ทั่วโลก รวมถึงการแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานระหว่างกัน ซึ่งหลักสูตรที่อบรมแบ่งออกเป็นหลักสูตรภาคบังคับ ได้แก่ Air Transport System (ATS) Gateway Course, Airport Planning & Development and Environmental Management, Airport Commercial and Finance Management และ Airport Operations & Safety & Security หลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนเอง ได้แก่ Airport Facilities Management และ Airport User Charges โดยมีวิทยากรจาก ACI และ ICAO ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครบตามเงื่อนไขของโครงการฯ จะได้รับ     ใบประกาศเกียรติคุณ International Airport Professional : IAP) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับสูงของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
          สำหรับประโยชน์ของการจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ทอท.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว ยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานด้านท่าอากาศยาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารท่าอากาศยานจากนานาประเทศทั่วโลก เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีผู้บริหาระดับสูงจากท่าอากาศยานทั่วโลกผ่านการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 600 คน จาก 89 ประเทศ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก