ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 16/2556

นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( ทอท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 16/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
 
ผลการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
          คณะกรรมการ ทอท.เห็นชอบผลการคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ได้แก่ นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ซึ่งจะมีการเจรจาค่าตอบแทนและเงื่อนไขสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.และกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป
 
แนวทางการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge : PSC)
          คณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบแนวทางทางการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก 
(Passenger Service Charge : PSC) ดังนี้
          1. PSC สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ จาก 100 บาทต่อคน เป็น 200 บาทต่อคน
          2. PSC สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ จาก 700 บาทต่อคน เป็น 800 บาทต่อคน
          โดยมีเหตุผลหลักของการปรับ PSC 2 ประการ คือ (1) เพื่อให้มีอัตราสะท้อนต้นทุนจริง ที่ผ่านมา ทอท.ใช้หลักเกณฑ์คำนวณต้นทุนตามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2554-2558 ซึ่งนับเป็นเวลาร่วม 6 ปีแล้วที่ ทอท.ใช้อัตราปัจจุบัน และผลการคำนวณสะท้อนให้เห็นว่าต้นทุน PSC สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศสูงถึง 336 บาท/ผู้โดยสาร เกินกว่าอัตราปัจจุบันที่จัดเก็บถึง 236 บาท/ผู้โดยสาร ทำให้ ทอท.ต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าว ไว้เอง เพราะอัตราปัจจุบันที่จัดเก็บเพียง 100 บาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทอท.ยินดีที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทอท.จึงเสนอขอปรับอัตรา PSC สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศจาก 100 บาท เป็น 200 บาท/ผู้โดยสาร (2) เพื่อผลักดันการให้บริการที่เป็นเลิศสู่สากล ทอท.ยังมีภาระส่วนต่างของ PSC สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 236 บาท/ผู้โดยสาร ในขณะที่ ทอท.ดำเนินกิจการในรูปของบริษัทมหาชนและมีทิศทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ คือ AOT Operates World’s Smartest Airports จึงจำเป็นต้องขอรับชดเชยต้นทุน PSC สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศด้วยการเรียกเก็บเพิ่มเติมบางส่วนจาก PSC ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนั้น ทอท.จึงเสนอขอปรับอัตราจาก 700 บาท เป็น 800 บาท/ผู้โดยสาร
          สำหรับรายได้ที่จัดเก็บเพิ่ม จะนำมาจัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการบำรุงรักษาของสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสนามบินในระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานที่ ทอท.บริหารงาน รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น การจัดให้มี Free Wifi ในท่าอากาศยานทุกแห่ง เป็นต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารที่จะได้รับความปลอดภัย และความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ ทอท.จัดไว้รองรับ สำหรับภาครัฐจะมีรายได้จากเงินปันผลและภาษีรายได้ที่จัดเก็บจาก   ทอท.เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไป ทอท.จะต้องเสนอแนวทางการปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อให้อนุมัติต่อไป