">

ทอท.จัดโครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing Plan Award ปีที่ 2

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) จัดโครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing Plan Award ปีที่ 2 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. โดยมี นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 

        นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการเดินทางทางอากาศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีทำให้กิจการท่าอากาศยานมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน และการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีและความคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการให้บริการท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร 

        ทอท.ในฐานะหน่วยงานบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมี การพัฒนาศักยภาพด้านสถานที่ และการบริการ รวมถึงการพัฒนารายได้ของท่าอากาศยาน ดังนั้น ทอท.จึงได้จัดโครงการประกวดแผนการตลาด หรือ "AOT Marketing Plan Award” โดยเป็นการประกวดการจัดทำแผนการตลาดในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงมุมมอง และความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาด้านการตลาดของท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดโครงการประกวดแผนการตลาดครั้งแรกในปี 2555 ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก โดย ทอท.ได้นำแนวคิดจากนิสิต นักศึกษาที่เสนอมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนการตลาดของ ทอท. และสำหรับปี 2556 ได้จัดโครงการประกวดแผนการตลาดเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ"TAKE OFF YOUR PLAN…LANDING YOUR SUCCESS: สื่อสารสร้างความประทับใจในการใช้ท่าอากาศยาน” โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน และส่งแผนการตลาดเพื่อสร้างความประทับใจในการใช้ท่าอากาศยานทางภาคใต้ของ ทอท.คือ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเป็นทุนการศึกษากว่า 450,000 บาท 

        ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้www.aotmarketingaward.com หรือติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข 02-129-3587-8 ต่อ 212-214 ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2556 และประกาศผลและรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557