การประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2558

 

                 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า
ตามที่ ทอท.ได้นำระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) มาให้บริการที่ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่ ทอท.บริหารงาน ซึ่ง APPS เป็นระบบการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าของผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า - ขาออกและผู้โดยสารเปลี่ยนผ่านลำ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ศุลกากร (ศก.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทาง โดยระบบดังกล่าวจะเป็นการอำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการให้บริการผู้โดยสาร ควบคู่ไปกับความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร และจะมีการจัดเก็บค่าบริการข้อมูลการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าจากผู้โดยสารจำนวน 35 บาทต่อคนต่อเที่ยวบินและนำไปรวมไว้ตั๋วโดยสาร โดย ทอท.ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงสายการบินเรื่องการบังคับใช้อัตราค่าธรรมเนียมข้อมูลการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และแจ้งกำหนดบังคับ
ใช้อัตราค่าบริการ APPS เบื้องต้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นั้น

                เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทอท.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าบริการ APPS โดย คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ได้มีการหารือร่วมกับตัวแทนจากสมาคมธุรกิจสายการบิน (BAR) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) ผู้ให้บริการระบบ APPS (SITA) และ 2S CONSORTIUM ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ และทางสายการบินแจ้งให้ทราบว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติสากล สายการบินจะทำการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าเป็นเวลา 12 เดือน ดังนั้น จึงมีตั๋วโดยสารบางส่วนที่สายการบินได้จำหน่ายให้กับผู้โดยสารไปแล้ว โดยยังไม่ได้รวมค่า APPS ทำให้สายการบินไม่สามารถเก็บค่าบริการ APPS เพิ่มจากผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วดังกล่าวไปแล้วและจะเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และสายการบินจึงมีข้อสรุปร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการ APPS แบบขั้นบันไดในการรับรู้ค่าบริการ APPS โดยสารการบินจะขอชำระค่าบริการ APPS ในอัตราร้อยละ 70 ของจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 และชำระเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนทุกเดือน และจะชำระเต็มจำนวนตามยอดผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

                นายนิตินัย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 คณะกรรมการทอท.เห็นชอบแนวทางการเก็บค่าบริการและการรับรู้ค่าบริการ APPS ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เสนอ โดยยกเว้นไม่ใช้กับสายการบินที่เป็น Charter Flight และ Private Flight เพื่อให้สายการบินได้ร่วมกันผลักดันโครงการระบบ APPS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ณ ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐาน USOAP และ USAP ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และในอนาคต ให้ ทอท.พิจารณาประสานงานกับท่าอากาศยานของกรมการบินพลเรือน และท่าอากาศยานเอกชนที่มีสายการบินเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานของ ทอท.ในการให้บริการระบบ APPS อย่างบูรณาการต่อไป

                นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ทอท.  มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหาร ทอท.ระดับ 10-11
ในตำแหน่งหลักที่สำคัญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

                1.  นายวิชัย บุญยู้ ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยกรใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

               2.  นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

                3.  นายเพ็ชร ชั้นเจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

                4.  นางรัญนา ชั้นบุญใส รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน 

                5.  พันตรี กมล วงศ์สมบุญ ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

                6.  นางสุวรรณา นาถประชา ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

                7.  นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

               8.  นางพัชรา พรยุทธพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)

                9.  นางฉฎานิศา ชำนาญเวช ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2)

                10.  นายวิสิฏฐ์ บาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ)

                

----------------------------------------------

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5554  

โทรสาร   0 2535 4099 

อีเมล : aot_media@airportthai.co.th