ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 83 / 2560 ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 83 / 2560
ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index

            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีชั้นนำของโลก FTSE4Good Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

           นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า บริษัท FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทด้านข้อมูลและดัชนีที่มีตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group) เป็นเจ้าของ ได้พัฒนาดัชนี FTSE4Good Index ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำของโลก เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญ กับการรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นปัจจัยพิจารณาเมื่อต้องตัดสินใจลงทุน (Socially Responsible Investment : SRI) มาตั้งแต่ปี 2544 โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ทอท.ได้รับคัดเลือกจาก FTSE Russell ให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good ซึ่งผลการคัดเลือกมาจากการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการและเปิดเผย ข้อมูลของบริษัทที่ครอบคลุมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ทั้งนี้ การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index เป็นการยืนยันให้เห็นว่า ทอท.มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริหารงานอยู่บนความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ซึ่งการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ตลอดจนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ ทอท.ที่มีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน

           นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกเหนือจากการได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ในครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมา ทอท.ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืนหรือหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า ทอท.มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้สังคมและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

--------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th