DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท.

DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท.

ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation Infrastructure) ซึ่งยืนยันถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน