Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ ตัวอาคารผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ประมาณ 563,000 ตารางเมตร

Don Mueang International Airport

Don Mueang International Airport (DMK / VTBD), the historical airport of Thai aviation business. Its location is not far away from business zone and tourism attractions. In 2015, Don Mueang International Airport will mark 100 years of operation.

Phuket International Airport

Phuket International Airport (HKT / VTSP) has alias as ‘The Pearl of the Andaman’. It’s the one of the outstanding tourism attractions in the world. It links the southern path including the neighboring country; Malaysia and Indonesia.

BKK

Suvarnabhumi Airport
(Bangkok Airport)

DMK

Don Mueang International Airport

HKT

Phuket International Airport

CNX

Chiang Mai International Airport

CEI

Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport

HDY

Hat Yai International Airport

AOT

Corporate

News & Event

ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ร่วมกับบริษัท Airports Company South Africa

14 December 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 117 / 2561 วันที่…

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) will arrange for the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 25 January 2019, at 14.00 hours at Suvarnabhumi Grand Ballroom, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel.

14 December 2018

การนำอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินตามประกาศของ สำนักงานการบินพลเรือนของประเทศไทย

13 December 2018

ทอท.เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

13 December 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 116 / 2561 วันที่ 13…

ท่าอากาศยานดอนเมืองแถลงข่าวกรณีรถเข็นกระเป๋าของสนามบินดอนเมืองไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ

06 December 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง (4 ธันวาคม 2561)ท่าอากาศยานดอนเมืองแถลงข่าวกรณีรถเข็นกระเป๋าของสนามบินดอนเมืองไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง…

ทอท.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2561”

03 December 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 114 / 2561 วันที่…

ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

22 November 2018

ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561

20 November 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 111 / 2561 วันที่…

งดปล่อย วัตถุที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน บริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน

16 November 2018

ทอท.และ AOL ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub

16 November 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 110 / 2561 วันที่…

Highlights

116_2561

ทอท.เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ท่าอากาศยานดอนเมืองแถลงข่าวกรณีรถเข็นกระเป๋าของสนามบินดอนเมืองไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ

S__11911273

ทอท.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2561”

1542340333869

ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

ทอท.ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561

1542360416274

ทอท.และ AOL ร่วมกันจัดการประชุมความร่วมมือด้านโครงการ Certify Hub

ทอท.ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม

104_2561_3

ทอท.และจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวการได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

1541411465796

ทอท.จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

ทอท.สรุปผลการดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2561