About AOT

Board of Directors

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานกรรมการ

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการธรรมาภิบาล

พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์

 •  กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการธรรมาภิบาล

นายธวัชชัย อรัญญิก

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

 • กรรมการ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายมานิต นิธิประทีป

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • กรรมการตรวจสอบ

นายธานินทร์ ผะเอม

 • กรรมการอิสระ

นายมนัส แจ่มเวหา

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
 • กรรมการสรรหา

นายสราวุธ เบญจกุล

 • กรรมการอิสระ

นายวราห์ ทองประสินธุ์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • เลขานุการคณะกรรมการ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรม
  การธรรมาภิบาล
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรม
  การบริหารความเสี่ยง