เกี่ยวกับ ทอท.

คณะผู้บริหาร ทอท.

คณะผู้บริหาร ทอท.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท

นางสาวชนาลัย ฉายากุล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท

นางวาสนา หลักคงคา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมาย)

นางสาวพิชาจรัส  เพ่งพินิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายเลขานุการบริษัท)

สำนักตรวจสอบ

นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ 
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

สายงานยุทธศาสตร์

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

นางวันพร บัวศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

นางสาวธนิยดา สัตยานุเศรษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ

สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ

นายมนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ)

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ)

นางรัญนา ชั้นบุญใส
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน

สายงานบัญชีและการเงิน

นางพูลศิริ วิโรจนาภา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

นายพิเชฐ รุ่งวชิรา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นายวิชัย บุญยู้
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

นายอัษฎางค์ ขำคมกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายกิตติพจน์  เวณุนันทน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง

นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

นายวุฑิศร  โรจนะบุรานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน

นางภาระณี วรรธโนทัย
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์  ก้อนมณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

นางสุวรรณา นาถประชา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

นาวาอากาศตรี มณธนิก  รักงาม
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายวิสูตร คำยอด
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

นายกฤติยา  ก้อนทอง
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู
ผู้เชี่ยวชาญ 9 รักษาการ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ 
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
(สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายนพปฎล มงคลสินธุ์
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

นางสาวดาลัด อัศเวศน์
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายการพาณิชย์)

นายกิตติพงศ์  กิตติขจร
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายปฏิบัติการ 1)

นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายปฏิบัติการ 2)

พันตรี กมล วงศ์สมบุญ
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(สายบำรุงรักษา)

ท่าอากาศยานดอนเมือง

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
(สายปฏิบัติการ)

นายวิสิฏฐ์ บาลี
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
(สายสนับสนุนธุรกิจ)

นายจักรพันธ์ ตันสิทธิพันธ์
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
(สายบำรุงรักษา)